BKR

Het doel was is om exact aan te geven wie zeker met behoud van plezier en bedrijfsresultaat functioneert in de cultuur van Het Nieuwe Werken. De Cultuur heeft een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld dat de zelfredzaamheid van werknemers in kaart brengt:
• wie baat heeft bij Het Nieuwe Werken en wat er voor nodig is op basis van cijfers.
• wat de organisatie-binding en autonomie van werknemers is.
• wat de bekwaamheid van specifieke gedragscompetenties is bij werknemers.
• de ontwikkelbaarheid van de werknemer op alle competenties is inzichtelijk.
De resultaten van de test leveren een belangrijke bijdrage in de beheersing van risico’s bij de cultuurovergang naar Het Nieuwe Werken toe.

De Parnassia Groep

Werkzaamheden worden in kleine teams uitgevoerd waarbij samenwerking en onderlinge afstemming met collega’s de dagelijkse praktijk is. Belangrijke voorwaarde tot verbetering van samenhang van het team is het erkennen en bespreekbaar maken van de eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten naar de teamgenoten toe. Door middel van gevalideerde metingen bieden wij inzicht waar de medewerker en team staan gelet op de ontwikkelingen die aansluiten bij de huidige trends en behoefte. De rapportages worden gebruikt om de eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten bespreekbaar te maken naar de teamgenoten toe. Het gevolg is dat de medewerker in staat is zijn of haar zelfbeeld te overleggen met het team waardoor ervaren wordt dat aanspreken en stimuleren van elkaars gedrag positief bijdraagt aan teamontwikkeling.

Bouwinvest

Bouwinvest maakt stappen op het gebied van IT en werkplekinrichting en nu was het ook tijd om de managers en medewerkers te ondersteunen in de cultuurovergang. We hebben de managers geleerd in dialoog te gaan met hun medewerkers en zich op te stellen als coach in plaats van manager.
Met behulp van onze online survey is de mate van zelfredzaamheid van de werknemers in kaart gebracht en vergeleken met het DNW-Profiel (Benchmark). Direct is zichtbaar wie geschikt was om met behoud van resultaat te werken in de cultuur van de moderne bedrijfsvoering of wat er nog nodig was aan ontwikkeling.
Hiernaast is het algemeen beeld van de organisatie op o.a. autonomie en verbondenheid en het afdelingsbeeld van alle afdelingen inzichtelijk gemaakt.

Klanten